jog

Ha már felvettük a hitelt… a legfontosabb jogok


jog

A pénzügyi fogyasztóknak több különleges joguk van a pénzügyi szolgáltatóval szemben, a vonatkozó pénzügyi fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően.

Az indokolás nélküli elállási/felmondási jog

Így például az előírások védelemben részesítik a fogyasztókat olyan hitelek esetén, amellyel kapcsolatban a fogyasztó hitelkamatot és egyéb ellenszolgáltatást köteles fizetni. Ekkor ugyanis az ügyfél a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. Ha pedig a hitelt már folyósították, a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen mondhatja fel a szerződést. Ekkor azonban az elállásáról, felmondásáról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. Fontos, hogy ekkor a fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.

Érvénytelen a szerződés, ha nem kaptunk tájékoztatást! 

Fontos tudni, hogy a hitelszerződésekre szigorú tartalmi és formai követelmények vonatkoznak, tételesen meghatározásra került egy sor olyan elem, amelyet azoknak tartalmazniuk kell. Ha a pénzügyi szolgáltató ezeket megsértené, úgy a hitelszerződés érvénytelen lesz azon szerződési feltétel vonatkozásában, amely kapcsán nem kapott előzetes tájékoztatást a fogyasztó.

Az előtörlesztés lehetősége 

Lényeges továbbá, hogy a pénzügyi fogyasztó bármikor élhet az úgynevezett előtörlesztés (a hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése) lehetőségével. Ha e jogát gyakorolja a fogyasztó, akkor a hitelező köteles csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. Bizonyos kivételek ugyan itt is érvényesülnek, azonban lényeges, hogy ez esetben a hitelezőt megilleti az a jog, hogy az ügyfél megtérítse számára az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeit akkor, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített volt.

Mielőtt felmondaná a hitelintézet a szerződést, erre írásban fel kell hívni a figyelmet! 

Amennyiben a pénzügyi fogyasztóval kötött kölcsönszerződést a pénzügyi intézmény fel kívánja mondani, előtte minden esetben írásban fel kell hívni a fogyasztó figyelmét arra külön fizetési felszólításban, hogy mekkora a teljes fennálló, valamint a már lejárt tartozás, a fizetendő kamat és a késedelmi kamat mértéke. Ugyancsak tájékoztatni kell ilyenkor az ügyfelet arról, hogy a tartozás rendezésének elmaradása esetén milyen következményekkel kell számolnia.