Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége-korlátok


Amikor valaki egy bankkal hitelszerződést köt, általában nincsen azzal tisztában, hogy utóbbi később egyoldalúan módosíthatja annak feltételeit és lehet, hogy az eredeti törlesztő-részletnél többet kell majd fizetnie.

Nem árt tudni azt, hogy a szerződés módosítására csak bizonyos esetekben van mód és akkor is csak szűk körben. E szerint kizárólag a hitelhez kapcsolódó díjak, költségek, kamatfelár és hitelkamat emelkedhet. Ezek is csak akkor, ha a hitelező rögzítette a szerződésben ennek lehetőségét és azt, hogy ezeket mikor növelheti egyoldalúan, a fogyasztó terhére. Abban az esetben, ha e feltételek alapján a kamatfelár, hitelkamat, díjak, költségek csökkentése lenne indokolt, akkor ezt meg is kell tenni, azaz csökkenteni kell a törlesztő-részlet összegét is.

A pénzügyi szolgáltató tehát megteheti, hogy egyoldalúan módosítja a szerződést, de arra a fentieken kívül további feltételek is vonatkoznak. Nem lehet ugyanis a terheket aránytalanul nagy mértékben növelni. Ezért kerültek bevezetésre a kamatváltoztatási és kamatfelár változtatási mutatók, melyet az MNB honlapján lehet nyomon követni és azt veszik figyelembe, hogy milyen objektív, a bankok érdekkörén kívüli körülmények indokolják a kamat emelését. Ez megakadályozza azt, ami a múltban tisztességtelennek bizonyult, éspedig, hogy a pénzügyi szolgáltatók gyakran egyéni érdekeik mentén emelhették a kamatokat.  Emellett a kamatemelésről tájékoztatni szükséges a fogyasztót, méghozzá hatvan nappal előtte. Emellett évente csak egyszer lehet a díjat és a költséget emelni, minden év április 01.-től és maximum a KSH által közétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével. Amennyiben pedig a fogyasztó a törlesztő-részletet késve tudná csak megfizetni, akkor a cserébe felszámításra kerülő késedelmi kamat mértéke is korlátozott.

Elképzelhető, hogy a módosítás a kamatfeltételeket érinti. Ebben az esetben az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről a fogyasztó legalább kilencven nappal azt megelőzően szükséges tájékoztatni papír alapon vagy más adathordozón, mielőtt a kamatperiódus lejárna. Ilyenkor, amennyiben változik, fel kell hívni a figyelmet arra is, mekkora lesz várhatóan a törlesztő-részletek nagysága, száma, gyakorisága.. Ha a módosítás a költséggel vagy például valamilyen díjjal függ össze, akkor erre, és ezek új mértékére legalább harminc nappal az érvénybe lépés előtt szükséges felhívni a fogyasztó figyelmét. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamatoknál viszont kivétel érvényesül. Ugyanis ekkor módja van a pénzügyi szolgáltatónak arra, hogy a tájékoztatásra az internetes weblapján vagy éppen az ügyfélszolgálatán kihelyezett tájékoztató útján kerüljön sor. Ezzel a lehetőséggel akkor élhet, ha ebben a felek külön megállapodtak.

Általánosságban elmondható, hogy a módosítással kapcsolatos tájékoztatást elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén folyamatosan, könnyen hozzáférhetően és elektronikusan közzé kell tenni.

A kamat lehet fix, vagy kamatperiódushoz rögzített, illetve az MNB honlapján közzétett referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozású. Ez utóbbi esetben a kamatfelár rögzített kell legyen minimum három évre vagy a teljes futamidőre. Az új kamatperiódusban alkalmazott kamatot, kamatfelárat a lejártát megelőző 120. napi mutatók figyelembevételével kell megállapítani. Általános szabály, hogy maximum öt módosítás lehetséges a futamidő alatt.

Amennyiben változik akár a kamat, akár a kamatfelár mértéke és a kamatperiódus lejáratát követően nő, akkor felmondhatják a szerződést díj- és költségmentesen a fogyasztók. Ekkor viszont a pénzügyi szolgáltatót legalább hatvan nappal a kamatperiódus lejártát megelőzően kell ennek tényéről tájékoztatniuk. További feltétel, hogy meg kell fizetniük minden tartozást a kamatperiódus utolsó napjáig.

Eltérés van viszont abban az esetben, ha hitelkártyát vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződést vettünk igénybe. Ennek a feltételének a hátrányos módosításánál a fogyasztó díj- és költségmentesen mondhatja fel a szerződést harminc napos határidővel. Ez akkor valósulhat meg, ha vissza is fizettük a felmondási határidő lejártáig a felvett pénzt és azokat a kamatokat is, amelyek a felvételtől számítva egészen a visszafizetés dátumáig járnak a hitelezőnek.