A hitelfelvételt megelőző kötelező tájékoztatás


Nagyon fontos, hogy a pénzügyi szolgáltatóval szerződő ügyfélnek rengeteg olyan információ a rendelkezésére áll, amelyek révén megalapozott döntést tud hozni a pénzügyi termék kiválasztása során.

Kötelező szóbeli tájékoztatás 

Mielőtt bármilyen papírt aláírnánk, szóban is meg kell kapnunk a hitelezőtől (azaz a pénzügyi szolgáltatótól) a szükséges tájékoztatást és ennek alapján fel tudjuk mérni, hogy az igénybe venni tervezett hitel megfelel-e az igényeinknek és a pénzügyi teljesítőképességünknek, azaz később azt tudjuk-e fizetni.

Ne vegyük félvállról ezt a kötelező tájékoztatást: nem véletlenül szükséges ugyanis a fogyasztó figyelmét felhívni a pénzügyi termék legfontosabb jellemzői mellett a pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásra, valamint arra, hogy következményekkel jár, ha nem fizetjük a törlesztő-részleteket. Ugyanis ekkor a szolgáltatónak még külön késedelmi kamatot kell fizetnünk. Ha pedig nem fizetjük a törlesztő-részletet és emiatt a hitelintézet felmondja a szerződést, akkor érvényesítheti azokat a külön biztosítékokat is, amelyeket nemfizetés esetére kikötött magának a szerződésben. Azért is szükséges odafigyelni, mivel megkapjuk mindezek mellett azt a tájékoztatást is, hogy a felvett összeg a jövedelmi viszonyokhoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent. Megtudjuk továbbá azt is, ha kamat-, vagy árfolyamkockázat áll fenn.

Mindezen kötelezettségét úgy teljesíti a pénzügyi szolgáltató, hogy először felméri, hogy mik a lehetőségeink, igényeink és ezt követően az alábbiakról kell tájékoztatást kapnunk, az általunk megadott információknak megfelelően:

 • az igényelhető hitel lehetséges összegéről, 
 • a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről, 
 • a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról, 
 • a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint 
 • a hitel választható futamidejéről. 

Mire kell még a fogyasztó figyelmét felhívni szóban? 

Mivel a hitelfelvétellel hosszú évekre elkötelezzük magunkat, további információkról is tájékoztatni kell a leendő ügyfelet a szerződés aláírása előtt.

A hitelügyintézőnek ugyanis szóban fel szükséges hívnia a figyelmet arra is, hogy

 • a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,
 • a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól, 
 • fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére, 
 • a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra, 
 • a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a hitelező a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult, 
 • a hitelező által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint – ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.

Írásos tájékoztatás a hitel főbb jellemzőiről 

A kötelező szóbeli tájékoztatás mellett a pénzügyi szolgáltatót szigorú írásos tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezt is még a hitelszerződés megkötését megelőzően kell megadni, mielőtt bármilyen hitelszerződés vagy egyéb vonatkozó ajánlat az ügyfelet kötné. A vonatkozó információk megadására külön, ilyen célra rendszeresített formanyomtatványt használnak, ez tartalmazza a pénzügyi termék, azaz a hitel főbb jellemzőit. Így többek közt a teljes hiteldíj mutatót, a hitel különböző költségeit, a fogyasztó indokolás nélküli elállási jogáról való tájékoztatást, a törlesztő részletek összegét, valamint azt is, hogy ha az ügyfél nem teljesíti a törlesztő-részleteket, úgy annak milyen következményei vannak. Lényeges az is, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy kérésére a hitelszerződés tervezetét ingyenesen megkapja, áttanulmányozza. E joggal ugyancsak érdemes élni, mielőtt végleg elkötelezné magát a pénzügyi fogyasztó egy szolgáltatóval szemben és hitelt venne fel. A szerződés aláírásakor pedig a fogyasztó részére az írásba foglalt szerződés egy példányát át kell adni.

Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén külön kérés nélkül, legalább a szerződés megkötését megelőzően a szerződést a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.