kartyadij-emeles

Mit tehetek, ha emelik a bankkártya díját?


kartyadij-emeles

A szerződésmódosításának korlátai

A pénzforgalmi szolgáltatók kapcsán nem árt tisztában lenni azzal, hogy azok jogosultak kezdeményezni a szerződés módosítását. Amennyiben ezt teszik, úgy erről legkésőbb a módosítás érvénybe lépését megelőzően két hónappal tájékoztatni kell a fogyasztót.

Ekkor arról is köteles az ügyfelet tájékoztatni a szolgáltató, hogy a módosítást az ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a szolgáltatót a fogyasztó nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A tájékoztatásnak ezzel együtt arra is ki kell terjednie, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

Mindez azt jelenti, hogy a fogyasztó, ha értesítést kap a szerződés módosításáról és nem jelzi, hogy azt nem fogadta el, úgy a módosult rendelkezések (és ezzel adott esetben a növekedő, pénzforgalmi számlához köthető költségek) automatikusan életbe lépnek. Épp ezért fontos, hogy a pénzügyi fogyasztó ezt mindenképp jelezze a szolgáltatónak, mivel egészen addig, amíg a módosítás nem lépett életbe, jogosult a fentiek szerint ingyenesen felmondani a keretszerződést.

A fogyasztót megillető felmondás joga

Ha pedig esetleg a keretszerződést határozatlan időre kötötték vagy az több mint egy éves időtartamra szól, akkor az első év elteltével szintén felmondhatja a fogyasztó a keretszerződést, méghozzá díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen. Ezen kívüli esetekben a szerződés szerinti, maximum egy hónapos felmondási idő kikötése mellett lehet felmondani a szerződést, mely esetben a pénzforgalmi szolgáltató ellenértékre jogosult, amely nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit.

Az is fontos, hogy a fogyasztó és a pénzforgalmi szolgáltató kiköthetik határozatlan idejű szerződés esetében a szolgáltató felmondási jogát. Ilyen esetben azonban semmis az a feltétel, amely alapján a felmondási idő két hónapnál rövidebb: kivételt képez ez alól, ha az ügyfél a keretszerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. Végül, de nem utolsósorban lényeges, hogy a keretszerződés felmondása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni: ekkor viszont a pénzforgalmi szolgáltató kizárólag a keretszerződésnek megfelelően, a ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult a felmondási idő végéig bezárólag. 

Nézzünk szét a piacon, nincs-e más szolgáltatónak jobb ajánlata! 

Látható, hogy a pénzügyi szolgáltató számára a fenti előírások lehetővé teszik bizonyos szerződési feltételek alkalmazását, így például annak meghatározását, hogy mikor mondhatják fel a szerződést. Épp ezek miatt a pénzügyi fogyasztóknak mindig célszerű felmérniük a rendelkezésre álló piacot és a szolgáltatók különböző ajánlatait, ha keretszerződést szeretnének kötni. Ugyanakkor ki kell térni egy, a pénzügyi fogyasztók részéről általában megfigyelhető jelenségre is: nem egyszer ugyanis elmarad a tudatos döntés és akár éveken keresztül veszik igénybe egy és ugyanazon szolgáltató adott termékét, miközben nagy valószínűséggel rendelkezésükre állnának annál sokkalta kedvezőbb lehetőségek is.

Ezért bír nagy jelentőséggel az, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a vonatkozó ajánlatokat, mivel időközben is számos olyan pénzügyi termék kerülhet bevezetésre, amellyel a jelenleginél sokkal jobban járnak – ezért is érdemes felmérni a rendelkezésre álló kínálatot mindig.