elveszett_kartya

Elvesztettem a bankkártyát, kit terhel a felelősség?


elveszett_kartya

Mindig gondosan őrizzük a bankkártyát és a PIN-kódot!

A bankkártya használata kapcsán fontos, hogy a pénzügyi fogyasztókat szigorú kötelezettségek terhelik – ezt saját biztonságuk érdeke diktálja. Kötelesek ugyanis az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani annak érdekében, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt (a bankkártya ennek minősül) és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemeket – így a személyazonosító kódot (PIN kód) vagy egyéb kódot – biztonságban tartsák.

Azonnal be kell jelenteni, ha a kártya elveszett! 

Ugyancsak lényeges, hogy a kártyabirtokos fogyasztó köteles haladéktalanul bejelenteni azt a pénzforgalmi szolgáltatónak, ha például kártyáját elvesztette vagy azt ellopták, illetve az akaratán kívül bármely módon kikerült az ellenőrzése alól, vagy ha a kártya használatához szükséges azonosító kód vagy más azonosító adat jogosulatlan személy tudomására jutott. Azt is be kell jelenteni, ha a bankszámláján jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott műveletet végeztek. A bejelentés megtételére a gyakorlatban a folyamatosan elérhető telefonos ügyfélszolgálat szolgál. 

Amennyiben esetlegesen a pénzügyi fogyasztót kár éri például az elvesztésből, ellopásból adódóan, akkor különbséget kell tenni a felelősségi kérdések kapcsán. Lényeges szempont, hogy mikor tette meg a pénzügyi fogyasztó a vonatkozó bejelentést az eseményekről (például a bankkártya elvesztéséről). 

A bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kár 

Amennyiben a kár a bejelentés megtételét megelőzően következett be, úgy a pénzügyi fogyasztó köteles viselni a bankkártya elvesztéséből, elrablásából, ellopásából vagy jogosulatlan használatából eredő kárt, legfeljebb negyvenötezer forint értékben. Ez alól azonban van egy kivétel: nem érvényesül ez az összeghatár akkor, ha a kár a kártyatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be, vagy pedig azt az okozta, hogy csalárd módon járt el. Ilyennek minősülhet például az az eset, amennyiben a PIN-kódját a pénzügyi fogyasztó a bankkártyájával egy helyen tárolta vagy például azt egy családtagjának adta oda azzal, hogy a PIN-kódot is tudatta vele.

Létezik ugyanakkor egy újabb kivétel is: a pénzügyi fogyasztót nem terheli ugyanis semmilyen felelősség, ha a kárt olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy ha a bankkártyát  PIN-kód nélkül használták (tipikusan ilyen az internetes vásárlások esete), vagy ha a pénzforgalmi szolgáltató nem tett eleget azon kötelezettségeinek, amelyek számára a biztonságos bankkártya-használattal összefüggésben kerültek meghatározásra.

A felelősségi kérdések alakulása a bejelentés megtétele után 

Amennyiben a kár a bejelentés megtételét követően következett be, azt teljes mértékben a pénzforgalmi szolgáltató viseli. Ugyanis, ha a pénzügyi fogyasztó ezt a bejelentést már megtette, akkor a továbbiakban a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében a szolgáltató köteles mindent megtenni. Ez a kötelezettsége pedig fennáll, ha a kártya birtokosa megszegte azokat az előírásokat, amelyek a bankkártya használatára és az őrzésére vagy a bejelentésre vonatkoznak. Ide tartozik például az az eset, ha a pénzforgalmi szolgáltató nem működtetett olyan telefonos vonalat, ahol a fogyasztó le tudta volna tiltatni bankkártyáját.

Kivétel azonban itt is érvényesül: nem felel a pénzforgalmi szolgáltató a károkért, ha bizonyítja azt, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a pénzügyi fogyasztó csalárd módon eljárva okozta, vagy a kötelezettségeit szándékosan esetleg súlyosan gondatlanul megszegte.